ADHD-liitto www.adhd-liitto.fi

ADHD:n käypä hoito suositus: https://www.kaypahoito.fi/hoi50061

ADHD-keskus /Barnavårdsföreningen (BF) on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö, perustettu 1893. BF on voittoa tavoittelematon järjestö. He tekevät asiantuntemuksella työtä paremman lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisen yhteiskunnan puolesta, sekä ruotsiksi että suomeksi. https://bvif.fi/fi/meista/

Aivoliitto / Kehityksellinen kielihäiriö www.aivoliitto.fi

Kehityksellisen kielihäiriön Käypä hoito suositus: https://www.kaypahoito.fi/hoi50085

Autismiliitto www.autismiliitto.fi

Austimisäätiö. Sujuva arki kuuluu kaikille. Vuodesta 1998 Autismisäätiö on innostanut ja auttanut autismikirjon henkilöitä elämään täydessä potentiaalissaan ja kokemaan onnistumisia. https://www.autismisaatio.fi/

Kuopion Nuortentalo tarjoaa asumis-ja avopalveluita. Palveluita on tarjottu vuodesta 2005. Kuopion Nuortentalo tarjoaa asumispalvelua, joka on tuettua asumista joko Nuortentalon tai asiakkaan itsensä vuokraamaan tukiasuntoon. Lisäksi Nuortentalo tarjoaa avopalveluja kuten neuropsykiatrista valmennusta ja ammatillista tukihenkilöpalvelua. Lue lisää palveluista, valmennuspalveluista ja ammatillisesta tukihenkilöpalvelusta nuortentalon sivuilla olevista linkeistä. https://www.aivoliitto.fi/nuortentalo/asumispalvelut/kuopion-nuortentalo/

Tyttöjen Talo on 12-29-vuotiaille tytöille ja naisille tarkoitettu paikka Kuopiossa, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.Tytöt ja naiset osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaikki toiminta on ammatillisesti ohjattua. Työtä tehdään sukupuolisensitiivisellä otteella. Tämä tarkoittaa, että työssä huomioidaan sukupuolen vaikutukset nuoren kasvuun sekä tunnistetaan erilaiset tavat olla tyttö ja nainen.  https://www.puijola.net/tyttojen-talo/mika-on-tyttojen-talo/

Viitottu Rakkaus tarjoaa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tukimateriaaleja koteihin ja ammattilaisille. https://viitotturakkaus.fi/

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esimerkiksi vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA-etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä). https://www.kumpuvuori.fi/

Assistentti.info® on erilaisista toimijoista koottu avoin henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto sekä neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa tuottava itsenäinen toimija.
http://www.assistentti.info/fi/

Papunet. Tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikointikeinoista, apuvälineistä, ohjelmista ja puhevammaisten tulkkipalvelusta. Sivuilla on materiaaleja ja ideoita, ja löydät myös linkit selkokieleen.
www.papunet.fi

Sähköiset käsikirjat. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää sähköisiä käsikirjoja tukena työssään. Thl:n eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta löydät mm. Vammaistyönkäsikirjan. https://thl.fi/fi/julkaisut/sahkoiset-kasikirjat