Neurologiset erityisvaikeudet

ADHD

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. Adhd tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.

Autismikirjon häiriö

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjon häiriö ilmenee jokaisella hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Kaikkien autismikirjon ihmisten käyttäytymisessä voidaan kuitenkin huomata yhteisiä näkyviä ja tunnistettavia piirteitä.

Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellinen kielihäiriö (aiemmin kielellinen erityisvaikeus, dysfasia) on yksi syy siihen, miksi lapsen kieli ei kehity kuten tyypillisesti kehittyneillä lapsilla. Noin seitsemällä prosentilla suomalaisista lapsista on kehityksellinen kielihäiriö.

Linkit

ADHD:n käypä hoito suositus

Aivoliitto / Kehityksellinen kielihäiriö

Autismisäätiö

Sujuva arki kuuluu kaikille. Vuodesta 1998 Autismisäätiö on innostanut ja auttanut autismikirjon henkilöitä elämään täydessä potentiaalissaan ja kokemaan onnistumisia.

Viitottu Rakkaus

Viitottu Rakkaus tarjoaa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tukimateriaaleja koteihin ja ammattilaisille.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Lakitoimisto Kumpuvuori hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esimerkiksi vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA-etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä).

Papunet

Tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikointikeinoista, apuvälineistä, ohjelmista ja puhevammaisten tulkkipalvelusta. Sivuilla on materiaaleja ja ideoita, ja löydät myös linkit selkokieleen.

Sähköiset käsikirjat

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää sähköisiä käsikirjoja tukena työssään. THL:n eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta löydät mm. Vammaistyönkäsikirjan.