Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut

Kuopion kaupungin palveluohjaus ja neuvonta

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Tästä linkistä pääseet lukemaan asiasta lisää.

Sosiaalipalvelujen palveluneuvonta ja -ohjaus

Työikäisten aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia.

Sosiaaliturvasta ja sosiaalipalveluista saa neuvoja esimerkiksi sosiaaliasiamieheltä. Hän mm. neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Kuopion kaupungin ja lähikuntien sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät täältä.

Kelan Kuntoutus

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään.

Kela järjestää myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Tutustu kuntoutuksen pikaoppaaseen

Kelan Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistut kuntoutukseen. Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.  Jos työaikaasi on kuntoutuksen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi, voit saada osakuntoutusrahaa.

Saat kuntoutuksen ajalta yleensä joko palkkaa tai kuntoutusrahaa. Jos saat kuntoutusajalta palkkaa, Kela maksaa kuntoutusrahan työnantajallesi. Jos kuntoutusraha on suurempi kuin palkkasi, saat erotuksen itsellesi. Jos et ole työsuhteessa tai työnantajasi ei maksa sinulle kuntoutuksen ajalta palkkaa, Kela maksaa kuntoutusrahan sinulle.

Millaiseen kuntoutukseen?

Voit saada kuntoutusrahaa Kelan, työterveyshuollon, kunnan tai kuntayhtymän myöntämän kuntoutuksen ajalta.

Voit saada kuntoutusrahaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuksen ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

Voit saada kuntoutusrahaa myös siltä ajalta, kun osallistut omaisesi sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen.

Kela voi maksaa sinulle kuntoutusrahaa myös siltä ajalta, kun

  • odotat pitkäkestoisen kuntoutuksen alkamista
  • kuntoutuksesi keskeytyy lyhytaikaisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus kuten kielellinen erityisvaikeus, ADHD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Keskeisiä asioita ovat arjen- ja elämänhallinnan sujumisen tukeminen, valmentautujan omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen eri elämänalueilla sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentaminen.